9 کیلو 01 01

طراحی و چاپ بسته بندی پسته

انواع بسته بندی پسته

انواع بسته بندی های پسته  کدام اند؟
پسته یکی از بهترین و پر مصرف ترین تولید های استراتژیک کشاورزی ایران است که در انواع مختلف برای صادرات استفاده می شود.
حجم صادرات انواع پسته ایران بسیار زیاد است و از نظر مالی تقریبا اولین رتبه را پس از صادرات نفتی به خود اختصاص داده است.
یکی از زمینه های صادراتی که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد و در شناساندن تولیدات ایرانی به بازار های جهانی هم موثر است، صادرات انواع پسته ایران و فرآورده های آن به صورت بسته بندی شده با برند های معتبر و در ابعاد کوچک می باشد. به این روش هم سودآوری برای فروشنده بیشتر است، ارز آوری برای ایران بیشتر خواهد بود و همچنین نام برند ها و بسته بندی های ایرانی در بازار های دنیا شناخته تر می شود.

فهرست
error: Content is protected !!